Mluvíme ve větách

Cílem jazykové výuky na prvním stupni základní školy je podpora rozvoje komunikačních kompetencí. Žáka se snažíme vybavit takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Ve 2. a 3. ročníku se cíleně věnujeme spojování a oddělování vět v mluvních celcích, řazení vět na základě děje či určování druhů vět podle postoje mluvčího.
Výstupy pro žáka:
– rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá vhodné prostředky k jejich tvoření
– uvědomuje si správné psaní vět
– užívá správná interpunkční znaménka za větami
– orientuje se v textu

V prvním oddílu si vyzkoušíme spojování vět, rozlišíme jednoduchou větu a souvětí, poznáme spojky, které můžeme využít při spojování vět. Připravena máme tři cvičení:

 1. rozlišení jednoduché věty a souvětí: cvičení
 2. doplňování vhodných spojek při spojování vět: cvičení
 3. spojování vět v česká přísloví: cvičení

Druhý oddíl je věnován pořádku vět – snažíme se řadit věty za sebe podle děje. Opět můžeme využít tři cvičení.

 1. řadíme věty podle toho, jak je říkáme za sebou: říkadlo
 2. Vrána a liška – seřadíme věty podle děje: bajka
 3. O perníkové chaloupce – seřadíme věty podle děje: pohádka

V posledním oddílu trénujeme určování druhů vět podle postoje mluvčího a doplňování interpunkce na konci vět. Zde máme připraveno sedm cvičení.

 1. určujeme druhy vět: pohádka
 2. určujeme druhy vět: pohádka
 3. určujeme druhy vět: bajka
 4. určujeme druhy vět: bajka
 5. doplňujeme znaménka za větami: pohádka
 6. doplňujeme znaménka za větami, určujeme druh věty: pohádka
 7. doplňujeme znaménka za větami, určujeme druh věty: vtip