Program pro český jazyk

Program je určen pro postupný trénink pravopisného učiva od 2. do 5. ročníku základní školy. Program je koncipován modulově, takže žák může pravopisné jevy trénovat postupně a ve vyšších ročnících se k procvičování vracet.

Program si můžete stáhnout, dekomprimovat ho do libovolné složky. Poté ho spustíte kliknutím na start.exe.

Program je koncipován v duchu tradiční české činnostní školy. Nevede dítě ke šprtání obtížných pojmů, nýbrž k vlastnímu úsudku a uvažování. Obsahuje didaktické hry, ve kterých má žák možnost samovstoupit do probíraného celku. Děti jsou za svůj výkon pochváleny. Výhodou programu je i to, že podporuje výukovou metodu krok za krokem, kdy v nastavení můžeme volit procvičované učivo pěkně jedno po druhém v souvislosti se zvládnutím daného tématu. Vše je nejprve vysvětleno v přehledu učiva, potom se důkladně procvičuje a teprve na závěr se necháme vyzkoušet v zadaném časovém limitu (5 – 90 sekund).

Přehled obsažených modulů

Trampoty s hláskami ů ú – program pro druháky a třeťáky se zabývá rozdělením hlásek na krátké a dlouhé samohlásky a tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Speciálně procvičuje psaní samohlásky u, ú, ů.

Tvrdé a měkké souhlásky – program určený hlavně pro druháky a třeťáky. Na začátku se zde ještě zopakuje rozdělení hlásek. Poté se zde procvičuje zejména psaní i y po měkkých a tvrdých souhláskách, a to včetně výjimek.

Spodoba znělosti – ve druhém a třetím ročníku probíráme také párové souhlásky. Tady můžeme procvičit jejich psaní. Přehled po jednotlivých krocích nabízí řadu příkladů, jak si správný tvar odůvodnit a tím vede k pochopení správného algoritmu psaní.

Abeceda – program učí řadit písmena podle abecedy, učí názvy písmen a procvičuje abecední řazení slov. Témata, ze kterých jsou slova nabízena, můžeme přizpůsobit zájmům malého žáčka – na výběr jich máme dvacet.

Vlastní jména – s tímto učivem se žáci setkávají mezi druhým a pátým ročníkem. Program je schopen vysvětlit rozdíl mezi jmény vlastními a obecnými. Procvičují se pravidla pro psaní jmen osob, zvířat, věcí, hvězd, zeměpisných jmen, států… Přehled je zpracován hodně dopodrobna, možnost procvičování je rozdělena pro menší i větší školáky.

Vyjmenovaná slova – setkáváme se s nimi ve 3. ročníku a učivo cyklicky opakujeme i v dalších ročnících. Program postupně probírá vyjmenovaná a příbuzná slova pomocí hry, důkladným vysvětlením probíraných slov a postupnou automatizací jejich řad i procvičováním psaní i í y ý po obojetných souhláskách v kořenech slov.

Slovní druhy – program je využitelný od 3. ročníku. Po úvodním seznámení procvičujeme všech deset slovních druhů v krátkých souvislých textech (bajky a úryvky z čítanek). U podstatných jmen a sloves je modul rozšířen o určování jejich mluvnických kategorií. Opět lze zapnout tu kategorii, která je ve třídě momentálně probírána.

Předpony a předložky – učivo určené pro čtvrťáky a páťáky. Program jim vysvětluje význam předpon a předložek ve větě. Pomocí hry se seznamujeme se stavbou slov, rozlišujeme předpony a předložky, procvičujeme psaní předpon s- z- vz- a předložek s z.

Trampoty se slovy – zde probíráme skupiny souhlásek vznikajících při odvozování slov pomocí předpon a přípon. Procvičuje se psaní zdvojených souhlásek i psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Podstatná jména – program pro čtvrťáky a páťáky je seznamuje se vzory podstatných jmen a psaním koncovek ve tvarech podstatných jmen. Výhodou je, že se vzory se žáci mohou seznamovat postupně. Dále je zde obsažen modul pro určování kategorií podstatných jmen. I ty lze určovat postupně.

Shoda přísudku s podmětem – učivo probírané ve 4. a 5. ročníku. V motivační hře procvičujeme vyhledávání podmětu a přísudku ve větě. Poté je úkolem žáka určit základní skladební dvojice a na závěr si procvičí shodu přísudku s podmětem s důrazem na psaní i/y/a v koncovkách příčestí minulého.

Přídavná jména – v programu určeném pro páťáky se seznámíme s druhy a vzory přídavných jmen i s jejich pravopisem. Vše je procvičováno postupně od nejjednoduššího po složité.

Zájmena – program pro páťáky a starší žáky. Prostřednictvím her a doplňovaček se učí poznávat zájmena, seznámí se s jejich druhy a postupně odhalují zákonitosti skloňování zájmen osobních přivlastňovacích a vztažných.

Shrnutí učiva – tento modul je možné využívat vždy po probrané části k průběžnému opakování i závěrečnému shrnutí. Je na nás, zda si vybereme konkrétní kapitolu, nebo zda chceme dostávat úkoly z různých partií na přeskáčku. Projdeme-li tuto kapitolu bez větších obtíží, můžeme se právem pochlubit titulem král pravopisu. A pokud se nám to nepovede, důsledná práce s chybami, na kterou pamatují všechny části výukového programu, postupně vede ke zvládnutí pravopisu. V tomto modulu je přidána část, která nám pomůže vygenerovat různé pracovní listy k dalšímu procvičování. Ty lze editovat ve standardním textovém editoru.

Kantorská zkušenost praví: Když oči vidí, uši slyší a ruce pomáhají, má to hlava jednodušší.

Různé variace herních činností, spousta fotografií, hudba v pozadí, přehledné diagramy s učivem – to přirozeně vede dítě přemýšlet nad problémem. K tomu možnost postupného nastavení probíraného učiva, rozmanité hry i slovní hodnocení pomáhají udržet zájem o pravopisné učivo a motivovat žáka ke zlepšení vlastních vědomostí. Nové učivo lze procvičovat na velkém množství slov a vět, poté se nechat vyzkoušet a případně se k různým oblastem dle potřeby vracet.

Autoři programu Lubomír a David Šárovi přejí všem uživatelům mnoho úspěchů ve svém vzdělávání. Program stažený z těchto stránek je uvolněn ke školnímu i domácímu využití jako freeware.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.