Na louce

V tomto přírodním společenství si probereme vybrané živočichy a rostliny, s kterými se můžeme setkat na loukách, stráních a pastvinách. Zmíníme se také o mezích a remízcích. Tématu věnujeme osm až deset vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– porovnává projevy života různých organismů
– popisuje stavbu těla různých živočichů
– porovnává způsob života vybraných organismů
– konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

Na úvod našeho setkání s přírodním společenstvím louka se seznámíme s původním výskytem luk a pastvin. Rozlišíme si louky a pastviny. Specifikujeme si jejich bylinné patro. Zjistíme, co je senoseč a otavy. Zkusíme odhadnout význam mezí a remízků. Na závěr si zkusíme zodpovědět tři předložené otázky – u každé najdeme tři variantní odpovědi.

Ve druhé části si probereme některé rostliny, s nimiž se na louce můžeme setkat. V úvodu si povíme o závislosti množství vody na luční rostliny a o rozmanitosti květeny. Postupně si popíšeme některé traviny a pícniny, dřeviny z mezí a remízků, byliny, které kvetou na jaře a v létě. V závěru si popíšeme některé léčivé byliny. Popis máme vždy doplněn obrazovým materiálem. Žáci v týmech vyhledají informace k vybraným rostlinám a zapíší si je do sešitu. Připojit mohou nákres. Poté informují o svých zjištěních ostatní žáky ve třídě. Své znalosti poznávání rostlin si poté všichni vyzkoušejí v doplňovačkách: rostliny na louce, traviny a pícniny, léčivé rostliny.

Ve třetí části se věnujeme vybraným zástupcům živočichů. Dozvíme se, že většinu živočichů na louce tvoří hmyz. Popíšeme si zástupce savců, ptáků, hmyzu, pavouků a plžů. Popisy živočichů jsou doplněny obrazovým materiálem. Žákovské týmy vyhledávají informace o vybraných zástupcích živočichů a zapíší je do sešitu. Připojit mohou také nákres. S informací o svých zjištěních informuje žákovský tým ostatní spolužáky. Získané dovednosti rozeznat zobrazeného živočicha si každý žák procvičí v doplňovačce.

Čtvrtá část je věnována procvičování získaných znalostí. Využijeme různých možností:

 • didaktická hra – kartičky k poznávání živočichů a rostlin. Vždy dvě stránky vytiskneme na jeden list, vystříháme a rozmístíme na lavici obrázkem nahoru. Žáci se pravidelně střídají: vyberou si libovolný obrázek, zobrazený organismus pojmenují, otočením překontrolují správnost. Je-li správně určeno, žák si obrázek ponechá. Postupujeme až do úplného vyčerpání celé sady.
  Další možnosti:
  a) třídění na jednotlivé základní skupiny: živočichové (savci, ptáci, hmyz), rostliny (dřeviny, byliny)
  b) vybereme jedovaté rostliny, bezobratlé živočichy, léčivé rostliny
  c) vybereme některé kvetoucí rostliny a seřadíme je podle doby květu
  d) každý žák si vybere jednoho živočicha (rostlinu), zjistí o něm co nejvíce informací a ostatním spolužákům je sdělí
  e) sestavíme dvojici (trojici) organismů podle potravy (potravní řetězec)
 • přiřazování jmen rostlin a živočichů k jejich obrázkům
 • poznávání rostlin a živočichů: k jejich obrázkům přiřazujeme správná jména
 • test rostlin na louce: poznej deset vybraných rostlin podle jejich popisu
 • test živočichů na louce: poznej deset vybraných živočichů podle jejich popisu
 • poznávání rostlin a živočichů na louce: ke jménům deseti vybraných rostlin a živočichů vybíráme správný obrázek

V poslední části si zopakujeme a prověříme získané vědomosti. Máme připravený hodnocený pracovní list, který každý žák zpracuje. Jednotlivé žákovské týmy si vyberou jednu část přírodního společenství louka (suchá louka, vlhká louka, pastvina, mez, remíz) a zpracují pro ostatní poster. S ním předstoupí před ostatními spolužáky k ústnímu zkoušení. Poté ho zveřejníme na chodbě školy.

Napsat komentář