Povrch České republiky

V osmé části učiva o České republice se věnujeme povrchu a různým typům krajiny. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti
– orientuje se na mapě
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách

Nejprve spustíme prezentaci nového učiva věnovanou povrchu naší vlasti – rozlišení a vyhledání nížin, pohoří a jejich nejvyšších vrcholů. Již při prezentaci žáci vyhledávají představené nížiny, pohoří a hory ve své příruční mapě. V prezentaci jsou vyznačeny šipkou. Ke konci prezentace je zařazeno opakování učiva formou samostatné práce žáků s možností kontroly.

V další části výuky si na žákovské stanice stáhneme doplňovačku v Excelu. Slouží k prohloubení orientace na mapě. Žáci po jejím spuštění vyhledávají na mapě a podle nápovědy doplňují do rámečku příslušné pojmy. Na počítači jsou ihned zkontrolováni. Doplňovačka obsahuje několik listů (nížiny a pohoří, nejvyšší vrcholy, nadmořské výšky). Listy lze také vytisknout a předložit žákům k doplnění v lavici.

K procvičování místopisu České republiky a práce s mapou využijeme didaktickou hru – jednu pro každý žákovský tým. Jedná se o domino pro čtyři hráče. Po vytištění vystřihněte dominové kartičky podle čar. Poté je hráči umístí doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídají a vždy používají příruční mapu. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název zapsaného pohoří a vrcholu. Druhý hráč si vybere jeden z těchto pojmů a vyhledá ho na příruční mapě. Jestliže je to pohoří, sdělí ostatním spoluhráčům jméno nejvyšší hory v tomto pohoří. V případě nejvyššího vrcholu vyhledá název pohoří, ve kterém leží. Mezi dosud nepřiloženými dominovými lístky najde druhý hráč objevený pojem a přiloží ho na správnou stranu první dominové karty (například: Český les – Čerchov). Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kartičky můžeme na hrací plochu přikládat k libovolnému ze dvou konců řady. Kontrola správnosti složené řady: pojmy z obou dvou konců tvoří správnou dvojici pohoří – nejvyšší vrchol (například: Krkonoše – Sněžka). Hru zkoušíme tak dlouho, až umíme na mapě České republiky bezpečně najít všechna pohoří a jejich nejvyšší vrcholy.

Učivo si zopakujeme v pracovních listech. Zároveň si procvičíme orientaci na mapě a vyhledávání informací. Využijeme přitom internetovou učebnici Regiony České republiky.
Pro další procvičování vyhledávání a orientace v mapě České republiky můžeme využít výukový program Cestujeme po České republice. Zde po spuštění zvolíme Česká republika – Povrch. Můžeme upravit počet hledaných objektů (maximum 36). Spustit můžeme modul s nápovědou (Určujeme) nebo bez nápovědy (Hledáme). Opět vždy při práci s programem žáci používají příruční mapu. Program lze využít také pro ověření znalostí a dovedností žáka – výsledky testování lze vytisknout.

Použít můžeme také výukovou hru Cestujeme po ČR. V ní po spuštění zvolíme Hory (maximální počet objektů je 17). A poté se již s pomocí příruční mapy snažíme strefit co nejpřesněji do správného umístění zobrazené hory. Na konci našeho snažení nás čeká  diplom.

Napsat komentář