Města České republiky

Desátá část vlastivědného učiva o České republice je zaměřená na města. Vybíráme zhruba třicet měst a trénujeme jejich místopis ve spojení s pohořími a vodstvem. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– orientuje se na mapě
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí

Nejprve spustíme prezentaci nového učiva věnovanou třiceti vybraným městům České republiky. Při prezentaci žáci vyhledávají představená města podle nápovědi v prezentaci ve své příruční mapě. Každé město je vždy vyznačeno šipkou a orientace na mapě je doplněna fotografií. Ke konci prezentace je zařazeno opakování učiva formou samostatné práce žáků s možností kontroly.

K podpoře orientace v mapě použijeme didaktickou hru – domino Řeky a města. První stránku hry vytiskneme pro každý tým (čtyři hráče). Po vytištění vystřihneme dominové kartičky podle čar. Poté je umístíme doprostřed mezi sebe obrázky nahoru. Při hře se pravidelně střídáme – vždy používáme příruční mapu. První hráč vezme libovolnou dominovou kartičku, přiloží ji na hrací plochu a přečte název zapsaného města a řeky. Druhý hráč si vybere jeden z těchto pojmů a vyhledá ho na příruční mapě. Pokud se jedná o řeku, sdělí ostatním spoluhráčům jména měst, kterými tato řeka protéká. V případě města vyhledá název řeky, která jím protéká. Mezi dosud nepřiloženými dominovými lístky najde druhý hráč objevený obrázek a přiloží ho na správnou stranu první dominové karty (např.: Chrudim – Chrudimka). Další hráči pokračují obdobně až do vyčerpání celé dominové sady. Kartičky můžeme na hrací plochu přikládat k libovolnému ze dvou konců řady.

Kontrola správnosti složené řady: Pojmy z obou dvou konců tvoří správnou dvojici řeka – město (např.: Vltava – Praha). Hru zkoušíme tak dlouho, až budeme umět na mapě České republiky bezpečně najít města a řeky, které jimi protékají.

Učivo si zopakujeme v pracovních listech. Procvičíme si v nich orientaci na mapě a vyhledávání informací. Využijeme přitom internetovou učebnici Regiony České republiky.

Pro další procvičování vyhledávání a orientace v mapě České republiky můžeme využít výukový program Cestujeme po České republice. Zde po spuštění zvolíme Česká republika – Města. Můžeme upravit počet hledaných objektů (maximum 82). Spustit můžeme modul s nápovědou (Určujeme) nebo bez nápovědy (Hledáme). Opět vždy při práci s programem žáci používají příruční mapu. Program lze využít také pro ověření znalostí a dovedností žáka – výsledky testování lze vytisknout.

Použít můžeme také výukovou hru Cestujeme po ČR. V ní po spuštění zvolíme Města (maximální počet objektů je 55). A poté se již s pomocí příruční mapy snažíme strefit co nejpřesněji do správného umístění zobrazeného města. Na konci snažení na nás čeká diplom.

Trénink místopisu doplníme na počátku těchto i následujících vyučovacích hodin didaktickou hrou Smršťovka. Každý žák obdrží hrací kartu, do které bude postupně v průběhu vyučovacích hodin zaznamenávat cestu od startu k cíli. Vyučující si předem připraví deset tvrzení z probraného tématu. Žák začne svou cestu v prvním čtverci: při souhlasu s tvrzením zapíše tužkou + , při nesouhlasu – . Po prezentaci deseti tvrzení společně znovu projdeme všechna tvrzení a zdůvodníme správné odpovědi. Má-li žák vyznačenu ve čtverci správnou značku, vybarví si políčko pastelkou, v opačném případě značku vygumuje a příště bude začínat od prvního nevybarveného políčka. Samozřejmě používáme příruční mapu České republiky.

Napsat komentář