Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
– porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
– aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
– jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR

Uvedeme si významná naleziště v České republice a nerostné suroviny, které se tu těží: uhlí, vápenec, kaolín, sklářské písky, stavební kámen. Naleziště vyhledáváme na příruční mapě. Hledáme také naleziště na území našeho kraje, zjišťujeme, co se zde těží a k čemu se surovina využívá.

Nerostné suroviny si rozčleníme na paliva (pevná, kapalná, plynná), rudy a nerudné suroviny. Uvedeme si příklady těžby nerostných surovin – povrchové lomy, hlubinné doly, těžní vrty. Dále zjišťujeme příklady zpracování některých nerostných surovin a příklady vzniklých výrobků. Ve škole i doma zjišťujeme, které výrobky vznikly díky zpracování vytěžených nerostných surovin.

V tomto učivu využijeme pracovní list k samostatné práci. Žáci pracují s předloženým textem, hledají v příruční mapě a zaznamenávají regionální výskyt surovin ve slepé mapce. Ujasňují si také jejich využití.

Napsat komentář