Přemyslovský stát

Ve čtvrté části historického učiva se vydáme do doby vlády Přemyslovců. Zhodnotíme život v našich zemích v této době. Tématu věnujeme šest až sedm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahu mezi ději a jevy
– rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti
– objasňuje historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře

V úvodu se vypravíme do přemyslovského hradiště, jak nejspíše vznikalo na počátku vlády Bořivoje. Vyprávíme si o začátcích vlády Přemyslovců, jejich půtkách a neshodách, o snaze sjednotit celé území státu pod společnou vládu. Všimneme si prvních českých králů, objasníme si význam této události, rozvoje českého státu, dalšího dosídlování země, stavby hradů, rozvoji vzdělanosti až po poslední Přemyslovce. Učivo si oživíme několika pověstmi (první Přemyslovci, přemyslovská knížata, Oldřich a Břetislav, první král).

Pro výuku stále využíváme program Vlastík – všechny kapitoly jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Přemyslovský stát), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Výborné je srovnání změn velikosti našeho státu a jeho symbolů za dob panování Přemyslovců – oddíl Vývoj českého státu. Rozšiřujícím učivem jsou Umělecké slohy – kapitoly Románský sloh a Gotika. Na závěr si učivo zopakujeme v kapitole Události a lidé v čase (České knížectví a částečně České království).

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Důležité jsou také zápisy do sešitu: Nejstarší Přemyslovci v Čechách, Kníže Václav, Biskup Vojtěch, České země v 11. a 12. století, Dva příběhy lásky, Kronikář Kosmas, České království ve 13. století.

Výklad učiva doplníme bohatým obrazovým materiálem – využijeme tabuli Smart Board.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Přemyslovský stát. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Na závěr kapitoly v internetové učebnici je pro žáky připraven testík znalostí.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O přemyslovský poklad. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v šesti variantách i s návrhem hodnocení.

Napsat komentář