Rostliny a živočichové v Evropě

Které rostliny a živočichy objevíme na jednotlivých místech Evropy – o tom získáme všeobecný přehled v šesté kapitole. Rostlinám a živočichům věnujeme jednu vyučovací hodinu. Toto učivo je propojeno s přírodovědným učivem Rozmanitost životních podmínek na Zemi.
Výstup pro žáka:
– třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů

V závislosti na odlišném podnebí si rozlišíme polární pustinu, tundru, tajgu, smíšené a listnaté lesy, stepi a subtropickou krajinu. Zjistíme, které rostliny se rostou a kteří živočichové zde žijí. Budou nás zajímat změny v tvářnosti krajiny a jejich důvody. Všimneme si krajiny České republiky, porovnáme ji s další evropskou krajinou.

Žáci budou pracovat převážně samostatně. K samostatné práci s textem mají připravený pracovní list. Nejprve si pozorně přečtou úvodní článek. Při následném čtení si v něm podtrhnou pastelkami důležité informace. Poté budou vypisovat požadované informace, vybarvovat a zakreslovat typy krajiny a zde se vyskytující rostliny a živočichy. V encyklopediích či na internetu žáci vyhledají fotografie a poté splní závěrečný úkol.

Obrázky:

Napsat komentář