Ve vodě a u vody

V tomto přírodním společenství probíráme vybrané živočichy a rostliny, jejichž domovem jsou různé vodní toky a nádrže i jejich nejbližší okolí. Seznámíme se s různými mokřady, toky i nádržemi a jejich obyvateli. Tématu věnujeme devět až deset vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– porovnává projevy života různých organismů
– popisuje stavbu těla různých živočichů
– porovnává způsob života vybraných organismů
– konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

úvodu se ve výukové prezentaci seznámíme s výskytem různých vodních toků, nádrží, mokřadů a rašelinišť. Povíme si, které rostliny a kteří živočichové jsou typičtí pro tyto jednotlivé druhy vod. Na závěr prezentace nových poznatků si učivo stručně zopakujeme – zkusíme zodpovědět čtyři předložené otázky.

Následují dvě prezentace živočichů spojených s vodním prostředím. V první prezentaci se seznámíme s některými rybami a ptáky. Prohlédneme si jejich fotografie i nákresy doplněné jejich stručným popisem. Druhá prezentace obdobně přináší některé zástupce savců, obojživelníků, mlžů, plžů, korýšů, pavoukovců a hmyzu. Obě prezentace jsou zakončené kontrolními otázkami, které žáci zodpovídají. Poté žáci v týmech vyhledávají informace k vybraným živočichům a zapíší si je do sešitu. Připojit mohou nákres. Nakonec informují o svých zjištěních ostatní žáky ve třídě.

Ve třetí části se obdobně věnujeme vybraným zástupcům rostlin – dřevin, travin, vodních rostlin i bylin kvetoucích na březích vodních ploch. Popisy rostlin jsou v prezentaci doplněny obrazovým materiálem (fotografií i nákresem) a v závěru prezentace čtyřmi kontrolními otázkami. Žákovské týmy opět vyhledávají informace o zástupcích břehové a vodní zeleně a zapíší je do sešitu. Připojit mohou také nákres. S informacemi o svých zjištěních vystoupí žákovský tým před ostatní spolužáky.

Čtvrtá část je věnována procvičování získaných znalostí. Využijeme různých možností:

 • didaktická hra – kartičky k poznávání živočichů a rostlin. Vždy dvě stránky vytiskneme na jeden list, vystříháme a rozmístíme na lavici obrázkem nahoru. Žáci se pravidelně střídají: vyberou si libovolný obrázek, zobrazený organismus pojmenují, otočením překontrolují správnost. Je-li správně určeno, žák si obrázek ponechá. Postupujeme až do úplného vyčerpání celé sady.
  Další možnosti:
  a) třídění na jednotlivé základní skupiny: živočichové (ryby, savci, ptáci, hmyz…), rostliny (dřeviny, byliny)
  b) vybíráme jedovaté rostliny, bezobratlé živočichy, léčivé rostliny, traviny…
  c) vybereme některé kvetoucí rostliny a seřadíme je podle doby květu
  d) každý žák si vybere jednoho živočicha (rostlinu), zjistí o něm co nejvíce informací a ostatním spolužákům je sdělí
  e) sestavíme dvojici (trojici) organismů podle potravy (potravní řetězec)
 • a) přiřazování obrázků rostlin a živočichů k jejich jménům
  b) přiřazování jmen rostlin a živočichů k jejich obrázkům
  c) doplňovačka: poznávání živočichů podle jejich obrázků
  d) doplňovačka: poznávání dalších živočichů podle jejich obrázků
  e) další doplňovačka k poznávání živočichů podle obrázků
  f) doplňovačka rodových jmen rostlin podle obrázků
  g) test živočichů a rostlin ve vodě a u vody: poznej deset vybraných organismů podle jejich popisu
  h) poznávání rostlin a živočichů ve vodě a u vody: ke jménům deseti vybraných rostlin a živočichů vybíráme správný obrázek

V poslední části si zopakujeme a prověříme získané vědomosti. Máme připravený hodnocený pracovní list, který každý žák zpracuje. Jednotlivé žákovské týmy si vyberou jednu část přírodního společenství voda (potok, řeka, jezero, rybník, písčina, mokřad, rašeliniště) a zpracují pro ostatní poster. Podle něj ostatním ústně přednesou svá zjištění. Poster poté zveřejníme na chodbě školy.

Napsat komentář