Opakujeme s Vlastíkem novější dějiny

Na závěr modulu nás čeká kompletní opakování učiva novějších dějin naší vlasti. Využijeme při něm některé části výukového programu Vlastík. Opakování věnujeme čtyři až pět vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– utřídí a začlení nabyté vědomosti do historických etap
– rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí
– bezpečně se orientuje v časové přímce
– orientuje se v hlavních reáliích minulosti naší vlasti

Nejprve se věnujeme druhému historickému přehledu. Žákům vytiskneme pracovní list. Na první straně si žák k příslušným pojmům zapíše podle své úvahy významné české panovníky, prezidenty, osobnosti, vynálezce a jejich činy. Každého panovníka a prezidenta si podtrhne jinou pastelkou a tou samou barvou vyznačí na číselné ose vlevo období, kdy vládl či žil. Obrázky na druhé straně symbolizují jednotlivá období našich dějin (české země – součást Rakouska, století páry a elektřiny, 1. světová válka, Československo, 2. světová válka, obnovené Československo, návrat demokracie). Žák si sem zapíše opět podle své úvahy nejvýznamnější události důležité pro náš národ.

Do vlastivědného sešitu si zapíšeme osnovu jednotlivých období našich dějin. Žák si vylosuje jedno období dějin a podle osnovy ostatním spolužákům vypráví, co se v našem státě událo. Poté na čtvrtku k jinému období našich dějin zpracuje leporelo pro mladší spolužáky.

Každý žák zpracuje zamyšlení formou volného vyprávění na list papíru o tom, co se v historické části vlastivědy dozvěděl, co pro něj bylo nové, co ho bavilo, nad čím bude dál přemýšlet, co ho zajímá. Toto zamyšlení poté vloží na školní stránky na internetu.

Na počítači spustíme doplňovačky. Jednotliví žáci projdou šest doplňovaček, výsledek v procentech zaznamenají do svého pracovního listu, ukážou ho hodnotiteli a ten jim do listu výsledek potvrdí.

Spustíme si program Vlastík. Vybereme si modul Otázky z českých dějin – Cesta naší historií. Zapíšeme si, které místo jsme obsadili. Dále si vybereme posledních sedm kapitol. Zvolíme dvacet otázek a každý žák absolvuje tento test. Do pracovního listu si zapíše počet správně zodpovězených otázek. Jeho hodnotitel mu výsledek potvrdí. V modulu Otázky z českých dějin si ještě zvolíme Diplom pro znalce. Pokud se nám ho podaří získat, diplom si se svým jménem vytiskneme.

V programu Vlastík vybereme modul Hrajeme si, zvolíme hry Kdo jsem a Kvarteto. Do pracovního listu si zapíšeme počet získaných bodů. Hodnotitel nám náš zápis potvrdí.

Na počítači spustíme Historické devítky. Je jich připraveno celkem šest. Každá z nich obsahuje devět tvrzení. Žák s nimi může souhlasit (zapíše ano) či nesouhlasit (zapíše ne). Svůj odhad si hned zkontroluje. Do pracovního listu si po absolvování každé devítky zapíše procentní výsledek a nechá si ho potvrdit hodnotitelem.

Závěrečné opakování sestává ze čtyř testíků. V prvním řadíme k sobě kartičky se správnými pojmy. Ve druhém přiřazujeme události k letopočtům. Třetí přináší doplňování pojmů do vyprávění. Ve čtvrtém opakovacím testu žák postupně zodpoví deset náhodně generovaných otázek. Výsledky tohoto testu můžeme klasifikovat. Procentní hodnocení si každý žák opět zapíše do svého pracovního listu a nechá si ho potvrdit hodnotitelem.

V závěru opakovací části každý ze žáků předloží učiteli svázané historické listy: kompletně doplněné pracovní listy, tři testy, historický přehled, zamyšlení, leporelo a pracovní list s výsledky svého opakování s Vlastíkem.

Napsat komentář