Třídění organismů

Zavedení systému pro třídění organismů je určeno pro žáky 5. ročníku. Učivu a důkladnému procvičení, zvláště při určování známých rostlin a živočichů věnujeme šest až sedm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– navazuje na své poznatky o flóře a fauně ve vybraných lokalitách a prohlubuje si je
– třídí nejznámější druhy organismů do skupin a porovnává jejich přizpůsobení se prostředí

Nejprve se věnujeme základním skupinám organismů – rostlinám, živočichům, houbám a bakteriím. Určíme si základní znaky příslušnosti k jednotlivým skupinám. K základní orientaci využijeme prezentaci. Zopakujeme si, že jméno organismu tvoří dvě části – jméno rodové a jméno druhové. Po zhlédnutí prezentace si žáci do sešitu zpracují list s různými příklady živých organismů ze svého okolí – zařadí si je do jednotlivých skupin.

V druhé části si přiblížíme třídění živočichů na obratlovce a bezobratlé. Pozornost věnujeme zvláště obratlovcům a jejich třídění do pěti základních skupin i dalšímu podrobnějšímu roztřídění. U bezobratlých živočichů klademe důraz na známé organismy a jejich zatřídění. Opět využijeme prezentaci. Se žáky vystřihujeme obrázky živočichů, lepíme je k jejich jménům, podtrháváme jména rodová a druhová, připisujeme zatřídění i společenství, ve kterém se vyskytují. K procvičení zařazení živočichů využijeme připravený testík.

Ve třetí části si všímáme třídění rostlin podle rozmnožování – na rostliny výtrusné a semenné i s konkrétnějším vytříděním (krytosemenné, nahosemenné, kapraďorosty, mechorosty, přesličky…). Pro žáky je připravena k výukové části prezentace a k následnému procvičení testík. Do sešitu si žáci zakreslí a zapíší systém třídění rostlin. Využít můžeme myšlenkové mapy.

V závěru tohoto přírodovědného učiva žákovské týmy připraví jednoduchou kompletní prezentaci třídění organismů na archy balicího papíru. Sem zapisují a kreslí známé rostliny a živočichy ze svého okolí a zařazují je do systému.

 

Našli jste chybu? Dejte nám vědět.

Napsat komentář