Přírodní společenství

Žáci se seznamují s rozmanitostí a proměnlivostí přírody. Pozorují a porovnávají viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Seznamují se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Věnujeme se rostlinám, houbám a živočichům v jednotlivých místech, kde žijí. Zkoumáme znaky jejich života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživu, stavba těla u některých nejznámějších druhů a jejich význam v přírodě i pro člověka. V základních přírodních společenstvech hodnotíme rovnováhu v přírodě, význam vzájemných vztahů mezi organismy.

Výstupy:

  1. Žák porovnává základní projevy života na konkrétních organismech.
  2. S využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí organismy do známých skupin.
  3. U vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, průběh a způsob života.
  4. Vyhodnotí u vybraných organismů jejich význam pro člověka.
  5. Vyvozuje a konkretizuje vzájemné vztahy mezi organismy ve vybraných lokalitách.
  6. Nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí.
  7. Uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního prostředí, rostlin a živočichů.
  8. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka, které životní prostředí a přírodu poškozují.

Vybraná přírodní společenství, která probíráme ve 4. ročníku:

Napsat komentář