Opakujeme s Vlastíkem

Kompletní opakování učiva o starších dějinách naší vlasti je devátou, závěrečnou částí vlastivědy ve 4. ročníku. Při opakování využijeme některé moduly výukového programu Vlastík. Opakování věnujeme šest vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– využívá nejrůznější informace z dostupných zdrojů k poznání naší minulosti
– zdůvodní základní význam chráněných kulturních památek, archivů, sbírek, muzeí a galerií pro pochopení minulosti
– srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v hlavních dějinných obdobích
– orientuje se v hlavních reáliích minulosti naší vlasti

Nejprve se věnujeme prvnímu historickému přehledu. Žákům vytiskneme pracovní list. Na první straně si žák k příslušným pojmům zapíše podle své úvahy významné české panovníky a jejich činy. Každého panovníka si podtrhne jinou pastelkou a tou samou barvou vyznačí na číselné ose vlevo období, kdy panoval. Obrázky na druhé straně symbolizují jednotlivá období našich dějin (pravěk, nejstarší Slované, Velkomoravská říše, vláda Přemyslovců, vláda Lucemburků a Jagellonců, vláda Habsburků). Žák si sem zapíše opět podle své úvahy nejvýznamnější události důležité pro náš národ.

Do vlastivědného sešitu si zapíšeme osnovu jednotlivých období našich dějin. Žák si vylosuje jedno období dějin a podle osnovy ostatním spolužákům vypráví, co se v našem státě událo. Poté na čtvrtku k jinému období našich dějin zpracuje leporelo pro mladší spolužáky.

Každý žák zpracuje zamyšlení formou volného vyprávění na list papíru o tom, co se v historické části vlastivědy dozvěděl, co pro něj bylo nové, co ho bavilo, nad čím bude dál přemýšlet, co ho zajímá. Toto zamyšlení poté vloží na školní webové stránky.

Na počítači spustíme doplňovačky. Jednotliví žáci projdou šest doplňovaček, výsledek v procentech zaznamenají do svého pracovního listu, ukážou ho hodnotiteli a ten jim do listu výsledek potvrdí.

Spustíme si program Vlastík. Vybereme si modul Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin. Zde si vybereme prvních osm kapitol. Zvolíme dvacet otázek a každý žák absolvuje tento test. Do pracovního listu si zapíše počet správně zodpovězených otázek. Jeho hodnotitel mu výsledek opět potvrdí.

V programu Vlastík vybereme modul Hrajeme si, zvolíme Pexeso. Zvolíme obrázky Ve středověku. Poté si žák pexeso zahraje. Hodnotitel opět potvrdí počet získaných bodů. Pexeso lze hrát i ve dvojici. Zvolit můžeme i další obrázky.

Na počítači spustíme Historické devítky. Je jich připraveno celkem šest. Každá z nich obsahuje devět tvrzení. Žák s nimi může souhlasit (zapíše ano) či nesouhlasit (zapíše ne). Svůj odhad si hned zkontroluje. Do pracovního listu si po absolvování každé devítky zapíše procentní výsledek a nechá si ho potvrdit hodnotitelem.

Závěrečné opakování sestává ze čtyř testíků. V prvním řadíme k sobě kartičky se správnými pojmy. Ve druhém řadíme posloupnost vládnoucích rodů v českých zemích. Třetí přináší posloupnost historických postav. Ve čtvrtém opakovacím testu žák postupně zodpoví deset náhodně generovaných otázek. Výsledky tohoto testu můžeme klasifikovat. Procentní hodnocení si každý žák opět zapíše do svého pracovního listu a nechá si ho potvrdit hodnotitelem.

V závěru opakovací části každý ze žáků předloží učiteli svázané historické listy: kompletně doplněné pracovní listy, čtyři testy, historický přehled, zamyšlení, leporelo a pracovní list s výsledky svého opakování s Vlastíkem. Do pracovního listu učitel zhodnotí práci každému žáku.

Napsat komentář