Výtvarná výchova

Výtvarná výchova pracuje s vizuálními obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. Je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci se nabízí obrazné prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Jednotlivé náměty, které zde představujeme, jsou vybrány tak, aby byly realizovatelné v běžné učebně a s běžnými výtvarnými pomůckami. Jsou vyzkoušeny převážně ve čtvrtém a pátém ročníku při dvouhodinovkách. U menších školáků a s jednohodinovou časovou dotací je třeba upravit jejich náročnost.

Náměty rozdělujeme z ryze praktických důvodů:

Napsat komentář