Husitské války

V šesté části historického učiva se ocitneme v obdobní husitských válek. Není účelem vyzdvihnout husity ve smyslu národním, ale přivést žáky k poznání nesmyslnosti válečných konfliktů a k různým pohledům na husitské hnutí. Tématu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi
– zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
– upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
– rozpozná v jednoduchých případech protiprávní jednání

V úvodu si všimneme nespokojenosti obyvatel království s činností církve, vysvětlíme si pojem přijímání pod obojí, seznámíme se s postavami Jana Husa a Zikmunda Lucemburského. Poté si vyprávíme o upálení Jana Husa – zdůvodníme zařazení státního svátku do našeho kalendáře. Podrobněji si všimneme husitů – vzniku Tábora, vyzbrojení polních vojsk, osoby Jana Žižky. Povíme si o některých husitských bitvách, o spanilých jízdách za potravinami. Zkusíme se podívat na činnost husitů různými pohledy (drobná šlechta, města, církev, zahraničí). Proč došlo k bitvě u Lipan? – otázka, která stojí za hlubší prozkoumání.

Pro výuku využíváme program Vlastík – všechny kapitoly jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Husitské války), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. V oddílu Vývoj českého státu si všimneme zeleně vyznačené oblasti spanilých jízd.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Připravené jsou také zápisy pro žáky do sešitu: Jan Hus, Husité a Husitské války.

Výklad učiva doplníme obrazovým materiálem – využijeme tabuli Smart Board.

Poslechnout si můžeme husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci.

Dalším doplňkem je film Otakara Vávry Proti všem – při sledování se žáci mohou ztotožnit s některým z hlavních představitelů a při hodině psaní rozepsat své pocity – co oni by cítili a prožívali na místě této postavy.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Husitské války. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). K ověření znalostí žáků je také připraven testík v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O husitský poklad. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Připravené hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v šesti variantách i s návrhem hodnocení.

Napsat komentář