V lese

V tomto přírodním společenství se věnujeme vybraným živočichům, houbám a rostlinám, jejichž domovem je les. Seznámíme se s různými druhy lesa, objasníme si pojem lesní patra. Tématu věnujeme deset vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– porovnává projevy života různých organismů
– popisuje stavbu těla různých živočichů
– porovnává způsob života vybraných organismů
– konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

úvodu se ve výukové prezentaci seznámíme s různými druhy lesů a jejich výskytem. Řekneme si, které stromy jsou typické pro jednotlivé druhy lesů. Na závěr prezentování nových poznatků si učivo stručně zopakujeme – zkusíme zodpovědět čtyři předložené otázky.

Následuje prezentace některých rostlin a hub, s kterými se v lese setkáváme. Projdeme si jehličnaté a listnaté stromy, jako nejvyšší stromové lesní patro. Zmíníme se o dalších patrech – keřovém, bylinném a mechovém. Uvedeme si příklady lesních bylin kvetoucích na jaře a v létě. Zmíníme se o některých lesních keřích i o mechovém patře. Na závěr si ukážeme některé zástupce jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Žáci v týmech vyhledají informace k vybraným rostlinám i houbám a zapíší si je do sešitu. Připojit mohou nákres. Poté informují o svých zjištěních ostatní žáky ve třídě.

Ve třetí části se věnujeme vybraným zástupcům živočichů. Nejprve si společně popíšeme největší živočichy – savce. Déle si všimneme lesních ptáků. Nakonec se vypravíme za dalšími lesními živočichy – plazy, obojživelníky, plži, hmyzem, pavoukovci. Popíšeme si některé jejich zástupce. Popisy živočichů jsou doplněny obrazovým materiálem. Žákovské týmy vyhledávají informace o zástupcích živočichů a zapíší je do sešitu. Připojit mohou také nákres. S informací o svých zjištěních vystoupí žákovský tým před ostatními spolužáky.

Čtvrtá část je věnována procvičování získaných znalostí. Využijeme různých možností:

 • didaktická hra – kartičky k poznávání živočichů, hub a rostlin. Vždy dvě stránky vytiskneme na jeden list, vystříháme a rozmístíme na lavici obrázkem nahoru. Žáci se pravidelně střídají: vyberou si libovolný obrázek, zobrazený organismus pojmenují, otočením překontrolují správnost. Je-li správně určeno, žák si obrázek ponechá. Postupujeme až do úplného vyčerpání celé sady.
  Další možnosti:
  a) třídění na jednotlivé základní skupiny: živočichové (savci, ptáci, hmyz…), rostliny (dřeviny, byliny), houby
  b) vybereme jedovaté rostliny, bezobratlé živočichy, léčivé rostliny, jedlé houby…
  c) vybereme některé kvetoucí rostliny a seřadíme je podle doby květu
  d) každý žák si vybere jednoho živočicha (rostlinu), zjistí o něm co nejvíce informací a ostatním spolužákům je sdělí
  e) sestavíme dvojici (trojici) organismů podle potravy (potravní řetězec)
 • a) přiřazování obrázků rostlin a živočichů k jejich jménům
  b) přiřazování jmen rostlin a živočichů k jejich obrázkům
  c) doplňovačka: poznávání živočichů podle jejich obrázků
  d) doplňovačka: poznávání dalších živočichů podle jejich obrázků
  e) test živočichů, hub a rostlin v lese: poznej deset vybraných organismů podle jejich popisu
  f) poznávání rostlin, živočichů a hub v lese: ke jménům deseti vybraných rostlin a živočichů vybíráme správný obrázek

V poslední části si zopakujeme a prověříme získané vědomosti. Máme připravený hodnocený pracovní list, který každý žák zpracuje. Jednotlivé žákovské týmy si vyberou jednu část přírodního společenství les (lužní lesy, doubravy, bučiny, bory, smrčiny, paseky) a zpracují pro ostatní poster. Podle něj ostatním ústně přednesou svá zjištění. Poster poté zveřejníme na chodbě školy.

Napsat komentář