Informatika

Na prvním stupni základní školy chceme v hodinách informatiky dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tj. získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, učit se orientovat ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Dalšími vhodnými předměty pro uplatnění a rozvíjení získaných vědomostí a dovedností jsou především vlastivěda a přírodověda, ve kterých využíváme různé výukové programy či internetové encyklopedie.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech na 1. stupni základní školy.

Základem práce s informacemi jsou čtení s porozuměním, orientace v číselné řadě a v abecedě, vyhledávání v atlasech, ve slovnících a další dovednosti, které žáci získávají na počátku své cesty za vzděláním. Čtenářská gramotnost je základem práce s informacemi. Informační technologie se přitom stávají významným žákovým pomocníkem.

Cílové zaměření informatiky

 1. poznání úlohy informací a informačních činností
 2. využívání moderních informačních a komunikačních technologií
 3. porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 4. schopnost formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 5. porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 6. využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti
 7. tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
 8. pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování jevů a procesů
 9. respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
 10. zaujetí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či v jiných médiích
 11. šetrná práce s výpočetní technikou
 12. schopnost porozumět, třídit a zpracovávat informace

V hodinách informatiky

Napsat komentář