Naše vlast – Česká republika

První část vlastivědného učiva ve 4. ročníku se týká polohy České republiky v Evropě a obyvatel, kteří tu žijí. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny. Žák si především uvědomuje význam slova národ a pojem Evropská unie.
Výstupy pro žáka:
– určí polohu svého bydliště
– vyhledává jednoduché údaje
– čte jednoduchou mapu a seznamuje se s počátečními historickými událostmi naší země

Pro seznámení žáků s polohou České republiky v Evropě, sousedními státy, historickými zeměmi a složením obyvatel České republiky, či pojmem lidové zvyky použijeme prezentaci Naše vlast – Česká republika. Ke konci prezentace jsou zařazeny některé úkoly k opakování a pro práci v týmu. Navazovat by měla samostatná práce do sešitu, kam si žák shrne získané poznatky. Může pochopitelně znovu pracovat na počítači s prezentací.

V dalších hodinách navazujeme samostatnou prací žáků v pracovním listě Naše vlast, kdy si žáci třídí a ujasňují nové poznatky, přidávají vlastní zkušenosti a zážitky. Novým učivem jsou světové strany – vyrobíme si směrovou růžici a naučíme se určování světových stran na mapě.

Žákům dáme v hodině prostor, aby ostatní spolužáky seznámili s tím, co doplnili do pracovního listu. Využijeme opět nejprve žákovské týmy, kde se může rozvinout diskuse k učivu. Poté jeden člen týmu jako zástupce vystoupí před celou třídou.

Napsat komentář