Po husitských válkách

V sedmé části historického učiva se soustředíme na život v českých zemích v 15. století. Je po husitských válkách a šlechta i města chtějí užívat nabytého majetku. Tématu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území
– rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti
– vysvětluje pojmy právní ochrana občanů a majetku, soukromé vlastnictví, duševní hodnoty

Po smrti Zikmunda Lucemburského se naše země opět ocitly bez vládce, v období nepořádků. Ukážeme si, jak se v této době žilo zástupcům jednotlivých stavů, i prostým obyvatelům království. Objasníme si pojmy čeští bratři – Jednota bratrská – především v souvislosti s vynálezem knihtisku a vydáváním českých knih (Bible kralická). Žáky zajímá osoba zvoleného správce – krále, Jiřího z Poděbrad, a vztahy s jeho blízkými – s Ladislavem Pohrobkem a Matyášem Korvínem. Můžeme přidat pikantnosti o smrti Ladislava, bojích s Matyášem i jejich vzájemné spřízněnosti s Jiřím z Poděbrad. Důraz položíme na mírové úsilí Jiřího z Poděbrad. Kapitolu ukončíme nástupem Jagellonců a jejich významem pro náš stát. Je dobré se zmínit o stavebním boomu (Vladislavský sál, chrám svaté Barbory). Co se týče šlechty, je nutné zmínit rozvoj podnikání (rybníky, pivovary, tavba železa…).

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Po husitských válkách), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Všimneme si rozlohy našeho státu (oddíl Vývoj českého státu) – rozloha státu po husitských válkách a za vlády Jagellonců. V kartě Události a lidé v čase (České království) si shrneme jména králů od Zikmunda Lucemburského po Ludvíka Jagellonského.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Země bez krále, Jiří z Poděbrad, Jagellonci na českém trůnu.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Po husitských válkách. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Získané vědomosti si můžeme ověřit také v testíku.

Pro žáky taky máme připravenu menší soutěž O poklad Jiřího z Poděbrad. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Napsat komentář