Rozmanitost podmínek života na Zemi

Přírodovědné učivo pro žáky 5. ročníku obsahuje základní informace o podmínkách života na naší planetě a poučení o některých globálních problémech naší planety.
Rozsah tématu: 15 až 16 vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– třídí živočichy, studuje jejich životní podmínky a sleduje jejich přizpůsobení prostředí v jednotlivých pásech a oblastech, v mořích a oceánech
– třídí rostliny, sleduje jejich přizpůsobení prostředí v jednotlivých oblastech Země
– vysvětlí důležitost základních podmínek pro život na Zemi
– posoudí činnost člověka v přírodě a vyhodnotí základní globální problémy

Témata, kterým se v rámci této výuky věnujeme:

Jedná se o základní seznámení s tématem, které nezabíhá příliš do hloubky. Snažíme se žáky přimět k většímu zájmu o danou problematiku, povzbudit je k dalšímu prohloubení znalostí. Důraz klademe také na samostatné vyhledávání informací a týmovou spolupráci při tvorbě prezentací (posterů) pro ostatní spolužáky.

Napsat komentář