Za dávných časů

První část historického učiva o naší vlasti je věnována pravěku v českých zemích. Obsahuje poměrně dlouhý časový úsek bez písemných zpráv od počátků pravěkého osídlení až po pobyt Keltů na našem území. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny podle zájmu žáků.
Výstupy pro žáka:
– srovnává a hodnotí způsob života předků na našem území
– zdůvodňuje základní význam archeologických nálezů a sbírek

V úvodu se věnujeme pojmu archeolog, objasníme si význam archeologických nálezů pro poznání minulosti. V rozhovoru se žáky zjistíme, kdo už nějaký archeologický nález viděl a kde je lidé mohou nalézat, kam je ukládají, co z nich vyčteme. Dále se věnujeme lovcům mamutů, jejich tábořištím, zvířatům, která lovili, předmětům, které vyráběli. V další části se vypravíme do obydlí zemědělců, objasníme si význam hradišť. Všimneme si sekeromlatů i různých bronzových předmětů z archeologických vykopávek. Nevynecháme ani pohřebiště. Poslední vyprávění zaměříme na život Keltů a jejich osídlení u nás.

Při vyprávění využijeme program Vlastík – všechny kapitoly jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola V pravěku), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění.

Zájemci z řad žáků si mohou projít také Nejstarší období v Uměleckých slozích, Vývoj českého státu – kapitola Pravěké osídlení. Na závěr si učivo zopakujeme v kapitole Události a lidé v čase (Pravěk).

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Důležitý je také zápis do sešitu – podle úrovně a schopností žáků využijeme například myšlenkovou mapu, kterou si žák samostatně sestaví. Pokud toho ještě není schopen, opíše si důležité informace.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly V pravěku. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Dále je pro žáky připraven internetový testík k základnímu prověření jejich znalostí.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O keltské duhovky. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si vytiskneme v potřebném množství.

Napsat komentář