Na poli

Toto přírodní společenství žákům přinese vybrané živočichy a rostliny, pro které je pole jejich domovem. Tématu věnujeme šest až osm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– porovnává projevy života různých organismů
– popisuje stavbu těla různých živočichů
– porovnává způsob života vybraných organismů
– konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

úvodu si povíme o významu polí. Uvedeme si některé rostliny, které na polích pěstujeme. Povíme si o živočichách, kteří na poli hledají potravu. Poté se věnujeme konkrétním živočichům. Uvedeme si příklady savců, ptáků a hmyzu. Na závěr prezentace si zkusíme zodpovědět tři předložené otázky – u každé najdeme tři variantní odpovědi. Žákovské týmy poté u žákovských stanic pracují dále s prezentací – vyhledávají a zapisují do sešitu další informace k vybraným živočichům, připojují obrázky. Zjištěné informace sdělují ostatním spolužákům. V závěru si procvičíme znalosti v poznávání polních živočichů v doplňovačce: živočichové na poli.

Ve druhé části si všimneme některých rostlin, které na poli pěstujeme, či zde rostou jako plevele. Probereme obiloviny, zástupce olejnin, pícnin a další kulturní rostliny. Kromě plevelů se také zaměříme na některé léčivé byliny. Popis rostlin je vždy doplněn obrazovým materiálem. V závěru prezentace vyzkoušíme pozornost jednoduchým testíkem se třemi otázkami a připravenými variantními odpověďmi. Žáci poté v týmech vyhledají informace k vybraným rostlinám a zapíší si je do sešitu. Připojit mohou nákres. Poté informují o svých zjištěních ostatní žáky ve třídě. Své znalosti poznávání rostlin si nakonec všichni vyzkoušejí v doplňovačce: rostliny na poli.

Třetí část je věnována procvičování získaných znalostí. Využijeme různých možností:

 • didaktická hra – kartičky k poznávání živočichů a rostlin. Vždy dvě stránky vytiskneme na jeden list, vystříháme a rozmístíme na lavici obrázkem nahoru. Žáci se pravidelně střídají: vyberou si libovolný obrázek, zobrazený organismus pojmenují, otočením překontrolují správnost své odpovědi. Je-li správně určeno, žák si obrázek ponechá. Postupujeme až do úplného vyčerpání celé sady.
  Další možnosti:
  a) třídění na jednotlivé základní skupiny: živočichové (savci, ptáci, hmyz), rostliny (dřeviny, byliny)
  b) vybereme jedovaté rostliny, bezobratlé živočichy, léčivé rostliny, plevele, kulturní rostliny
  c) vybereme některé kvetoucí rostliny a seřadíme je podle doby květu
  d) každý žák si vybere jednoho živočicha (rostlinu), zjistí o něm co nejvíce informací a ostatním spolužákům je sdělí
  e) sestavíme dvojici (trojici) organismů podle potravy (potravní řetězec)
 • přiřazování jmen rostlin a živočichů k jejich obrázkům
 • poznávání rostlin a živočichů: k jejich obrázkům přiřazujeme správná jména
 • test rostlin a živočichů na poli: poznej deset vybraných rostlin a živočichů podle jejich popisu
 • poznávání rostlin a živočichů na poli: ke jménům deseti vybraných rostlin a živočichů vybíráme správný obrázek

poslední části si zopakujeme a prověříme získané vědomosti. Pro žáky máme připravený pracovní list, který každý žák zpracuje. Slouží ke zjištění požadovaných znalostí a může být zhodnocen. Jednotlivé žákovské týmy mohou poté zpracovat poster pro menší školáky. S jeho pomocí vyzkoušíme jejich znalosti při ústním zkoušení. Poster zveřejníme na chodbě školy.

Napsat komentář