České země za vlády Habsburků

V osmé části historického učiva si povíme o nástupu Habsburků na český trůn, o rozvoji řemesel a obchodu, o životě české šlechty, měšťanů i venkovského lidu. Zhodnotíme rozvoj království za vlády Rudolfa II. Řekneme si o stavovském povstání a jeho důsledcích, vyzdvihneme osobnost J. A. Komenského. Tématu věnujeme sedm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– prohlubuje si poznatky o mezilidských vztazích a vzájemné komunikaci
– dokáže vysvětlit příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkci rodiny
– konkretizuje podoby a projevy kultury
– vysvětluje pojmy právní ochrana občanů a majetku, soukromé vlastnictví, duševní hodnoty

Po smrti posledního Jagellonského krále nastalo opět bezvládí. Čeští stavové dlouho zvažovali, koho zvolit za krále. Nakonec zvítězil mocný evropský panovnický rod Habsburků, který vládl našim zemím až do roku 1918. Vládl ovšem s výjimkou Rudolfa II. z Vídně, což nesvědčilo rozvoji Českého království. Čeští páni se vzbouřili, císařská vojska povstání potlačila na Bílé hoře. Popravy českých pánů, konfiskace majetku, násilná rekatolizace, odchod inteligence do zahraničí, to vše se mocně podepsalo na našem národě. Následovala třicetiletá válka, která obyvatelstvo království ještě více zbídačila.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Habsburkové), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Všimneme si rozlohy našeho státu (oddíl Vývoj českého státu) – rozloha Habsburské monarchie. Upozorníme na sousední Osmanskou říši, odkud Habsburkům i celé Evropě hrozilo nebezpečí. V kartě Události a lidé v čase (České země – součást Rakouska) vypíchneme jména některých habsburských panovníků a významných událostí.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Vláda Habsburků, Císař Rudolf II., Povstání proti Habsburkům, Třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, Život po třicetileté válce.

V souvislosti s vládou Rudolfa II. si připomeneme renesanci i pověst o Golemovi (Židovské Město – Josefov). Pro žákovské týmy připravíme sadu dominových kartiček Rabbi Löw a Golem.

Hlavně po třicetileté válce plně nastupuje baroko a i s ním spojené utlačování venkovského lidu. Zmíníme se například o Chodech a jejich vzpouře vedené Janem Sladkým Kozinou. Pověst najdeme v knize Aloise Jiráska Staré pověsti české. V programu Vlastík máme k renesanci a baroku připraven obrazový materiál v kapitole Umělecké slohy.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Habsburkové. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Další možností je využít testík na závěr kapitoly v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad habsburských panovníků. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v osmi variantách i s návrhem hodnocení.

Napsat komentář