U lidských obydlí

V tomto přírodním společenství se věnujeme vybraným živočichům a rostlinám, kteří se vyskytují převážně v okolí lidských obydlí. Tématu věnujeme šest až osm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
– porovnává projevy života různých organismů
– popisuje stavbu těla různých živočichů
– porovnává způsob života vybraných organismů
– konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

první části si objasníme význam zahrad a sadů. Ukážeme si některé rostliny, které jsou v zahradách a sadech nejčastěji pěstovány, ať už se jedná o ovocné dřeviny či byliny. Podrobněji probereme jejich některé zástupce. Zaměříme se také na některé léčivé byliny.

Dále se věnujeme živočichům, kteří se v okolí lidských sídel často vyskytují – hledají zde potravu. Věnujeme se konkrétním živočichům. Uvedeme si příklady savců, ptáků, obojživelníků i bezobratlých.

Na závěr obou prezentací si zkusíme zodpovědět tři předložené otázky – u každé najdeme tři variantní odpovědi. Žákovské týmy poté u žákovských stanic pracují dále s prezentacemi – vyhledávají a zapisují do sešitu další informace k vybraným rostlinám a živočichům, připojují obrázky. Zjištěné informace sdělují ostatním spolužákům. V závěru této části si procvičíme znalosti v poznávání polních živočichů v doplňovačkách: rostliny u lidských obydlíživočichové u lidských obydlí.

Další část je věnována procvičování získaných znalostí. Využijeme různých možností:

 • didaktická hra – kartičky k poznávání živočichů a rostlin. Vždy dvě stránky vytiskneme na jeden list, vystříháme a rozmístíme na lavici obrázkem nahoru. Žáci se pravidelně střídají: vyberou si libovolný obrázek, zobrazený organismus pojmenují, otočením překontrolují správnost své odpovědi. Je-li správně určeno, žák si obrázek ponechá. Postupujeme až do úplného vyčerpání celé sady.
  Další možnosti:
  a) třídění na jednotlivé základní skupiny: živočichové (savci, ptáci, obojživelníci, bezobratlí), rostliny (dřeviny, byliny)
  b) vybereme léčivé rostliny, plevele, kulturní rostliny
  c) vybereme některé kvetoucí rostliny a seřadíme je podle doby květu
  d) každý žák si vybere jednoho živočicha (rostlinu), zjistí o něm co nejvíce informací a ostatním spolužákům je sdělí
  e) sestavíme dvojici (trojici) organismů podle potravy (potravní řetězec)
 • přiřazování obrázků rostlin k jejich jménům
 • poznávání rostlin a živočichů: k jejich obrázkům přiřazujeme správná jména
 • test rostlin a živočichů na u lidských obydlí: poznej deset vybraných rostlin a živočichů podle jejich popisu
 • poznávání rostlin a živočichů u lidských obydlí: ke jménům deseti vybraných rostlin a živočichů vybíráme správný obrázek

závěrečné části si zopakujeme a prověříme získané vědomosti. Pro žáky máme připravený pracovní list, který každý žák zpracuje. Slouží ke zjištění požadovaných znalostí a výkon žáků může být ohodnocen. Jednotlivé žákovské týmy mohou poté zpracovat poster pro menší školáky. S jeho pomocí vyzkoušíme jejich znalosti při ústním zkoušení. Poster zveřejníme na chodbě školy.

Napsat komentář