Vlastivěda

V předmětu vlastivěda se ve 4. a 5. ročníku věnujeme především tématu Domov, obec a krajina České republiky. Poznáváme náš region, prostředí, světové strany, učíme se používat mapy, všímáme si povrchu, vodstva, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů. Věnujeme se vlivu krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí. V podtématu Naše vlast se věnujeme národu, základům státního zřízení a politického systému České republiky, státní správě a samosprávě, státním symbolům, naší armádě.  Regiony České republiky jsou zaměřeny na Pardubický kraj a hlavní město Praha. Všimneme si také surovinových zdrojů, výroby, služeb, obchodu.

V tématu Lidé kolem nás vyjdeme od vlastní rodiny. Podrobněji se věnujeme soužití a chování lidí. Pozornost zaměříme na právo, spravedlnost a kulturu, okrajově také na základní globální problémy.

Téma Lidé a čas je zaměřeno na orientaci v čase a časový řád. Všímáme si dějin jako časového sledu událostí. Probereme významné události našich dějin v souvislosti se státními svátky a významnými dny. Porovnáme průběh lidského života v současnosti a minulosti, jeho proměny, bydlení, předměty denní potřeby. Poznáváme regionální památky, péči o ně, setkáme se s lidmi a obory zkoumajícími minulost. Zaměříme se i na báje, mýty a historické pověsti.

V posledním tématu se věnujeme Evropě a světu. Poznáváme kontinenty, evropské státy. Seznámíme se s významem Evropské unie a možnostmi cestování po Evropě.

Učivo máme rozděleno do tří základních oblastí:

Napsat komentář