Česká republika – demokratický stát

Ve třetí části vlastivědného učiva 4. ročníku se věnujeme naší republice ve smyslu státoprávního uspořádání. Žáky velmi zjednodušeně seznamujeme s fungováním demokratického státu a jeho představiteli. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce
– upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
– seznamuje se s demokratickými principy a diskutuje o nich
– rozpoznává v jednoduchých případech protiprávní jednání

Pro výklad použijeme prezentaci. V té bychom měli objasnit pojmy demokracie, prezident, parlament, vláda, zákony, policie, soud, volby. Na počátku prezentaci zastavíme u modrého úkolu – například pomocí brainstormingu zkusí žáci vysvětlit a zapsat, co si představí pod pojmem demokracie. Poté pokračujeme v prezentaci. Na základě závěrečného shrnutí si žáci mohou vytvořit myšlenkovou mapu.

Možnosti doplnění tématu
– jména některých zástupců státní moci (prezident, premiér, poslanec či senátor
– hra na parlament: v týmech prodiskutovat školní řád; s kterými body souhlasíme a proč; po skončení diskuse hlasování pro školní řád x proti školnímu řádu.
– volby: každý tým nejprve vybere jednoho kandidáta na předsedu třídy. Poté zvolíme tři členy volební komise. Ostatní žáci jsou voliči. Napíší na papírek jméno kandidáta, přehnou a vloží do krabice. Volební komise poté hlasy jednotlivých kandidátů sečte a vítězného předsedu třídy vyhlásí.
– hledáme příklady činností ve škole, které jsou příkladem demokratického řízení a rozhodování.

Napsat komentář