Český stát za vlády Lucemburků

V páté části historického učiva se vydáme do českých zemí za vlády Lucemburků. Důraz klademe především na dobu vlády Karla IV. Tématu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– využívá nejrůznějších informací z dostupných zdrojů o kulturních památkách
– zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území

V úvodu si všimneme nepořádků, které panují v zemi bez pevné vlády – objasníme si důvody volby české šlechty – obsazení českého trůnu Lucemburky. Jana Lucemburského si představíme jako středověkého rytíře. Dobu vlády Karla IV. si spojíme s vyprávěním o životě ve středověku – na vesnici, ve městě i na šlechtickém hradě. Toto učivo zakončíme nahlédnutím ke královskému dvoru za vlády Václava IV. Nezapomeneme využít pověsti o studánce Královce a založení Nového Města pražského.

Pro výuku využijeme program Vlastík – všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli Smart Board (část Obrázky z našich dějin – kapitola Lucemburkové), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Všimneme si rozlohy našeho státu (oddíl Vývoj českého státu) – žáci se budou ptát na důvody změny oproti posledním Přemyslovcům. V kartě Události a lidé v čase si ukážeme jména čtyř vladařů z rodu Lucemburků.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnici a pracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Důležité jsou také zápisy do sešitu: Lucemburkové na českém trůnu, Karel IV. a Život ve středověku.

Výklad učiva můžeme doplnit bohatým obrazovým materiálem – využijeme tabuli Smart Board.

Pro žákovské týmy připravíme sadu dominových kartiček (Václav IV. a lazebnice Zuzana).

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík – oddíl Otázky z českých dějin – Kapitoly z našich dějin – po zvolení kapitoly Lucemburkové. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice). Dále můžeme využít testík k ověření znalostí v internetové učebnici.

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad Karla IV. Je určena pro dvojice žáků – soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Napsat komentář