Horniny a nerosty

Zkoumání a pozorování deseti základních hornin a nerostů provádíme se žáky 4. ročníku. Ke zkoumání potřebujeme sady hornin a nerostů, které jsou ve školách jako učební pomůcky. Žáci pracují samostatně ve dvou až čtyřčlenných týmech. Zkoumání včetně výstupů a kontroly je připraveno pro pět až šest vyučovacích hodin.
Výstup pro žáka:
– naplánuje, založí a vyhodnotí jednoduchý pokus
– vysvětlí výsledky pokusu
– posuzuje vliv člověka na životní prostředí

Pro každého žáka vytiskneme pracovní listy. Každému žákovskému týmu připravíme kolekci hornin a nerostů, sklíčka, bílé papíry A4. Žáci si přidají příruční mapu České republiky, fixy či pastelky, nůžky a lepidlo.

Nejprve žáci vystříhají kartičky s obrázky hornin a nerostů spolu s jejich popisy. Poté se je snaží spojit ve správné dvojice. Kontrolu provedou spočítáním příkladů (u správné dvojice vyjde stejný výsledek). U seřazených dvojic si společně přečtou popis horniny či nerostu a zároveň je vyhledají v připravené kolekci.

Srovnané dvojice nalepí na arch papíru. Vybrané horniny a nerosty roztřídí do dvou skupin (horniny a nerosty) a poté stanoví hlavní rozdíl mezi nimi. Ten vyznačí v pracovním listu.

S horninami a nerosty provedou žáci pokus na zjištění tvrdosti. Záznam opět provedou do pracovního listu.

Za pomoci příruční mapy České republiky zaznamenají výskyt nerostů a hornin do připravené slepé mapky. Přitom opět pracují s textem – popisem jednotlivých hornin a nerostů.

Závěrečná doplňovačka je opakováním učiva. Po zpracování všech pokusů žáci v týmu diskutují o přínosech a negativních dopadech těžby hornin a nerostů. Své poznatky sepisují. Společně si všimneme okolí bydliště – těží se v okolí nějaké horniny či nerosty? Jaký dopad to má na životní prostředí?

Po ukončení práce a diskuse v žákovských týmech zopakujeme učivo v jednoduchých testících na počítači. Tyto znalosti si žáci mohou zhodnotit známkou.

Napsat komentář