Opakování učiva o lidském těle

Dvě vyučovací hodiny věnujeme komplexnímu opakování znalostí o lidském těle. Žáky vedeme k samostatné práci, shrneme nejen znalosti, ale také dokončíme pracovní listy, kam jsme si zaznamenávali poznatky o svém vlastním těle.
Výstupy pro žáka:
– uvědomuje si funkce rodiny
– chová se ohleduplně k druhému pohlaví

Každý žák obdrží osnovu pro samostatné opakování učiva. Do obrysu člověka zakreslí vybranou soustavu lidského těla a zapíše vše, co o ní ví. Druhý úkol je zaměřen na výživu – důležité složky potravy a potraviny, ve kterých se vyskytují. Na druhé straně je sumář žákovské samostatné práce – zhodnocení vlastního podílu na společné práci s názvem Člověk při výtvarné výchově, počty získaných bodů z písemné práce a z deseti testíků věnovaných lidskému tělu. K osnově žáci přidají všechny doplněné pracovní listy (jejich seznam je uveden v úkolu šest). Poslední úkol opakování je vybízí k vlastnímu zamyšlení nad tímto tématem.

Získané znalosti můžeme ověřit a klasifikovat v opakovacím testíku – počet získaných procent si žák zapíše do sešitu a navrhne si známku. Dále je k opakování připravena písemná práce. Ta je ve dvou variantách s třemi připravenými odpověďmi u každé otázky. Žák vybere správnou variantu a křížkem ji vyznačí. Za každou správně zodpovězenou otázku přidělíme 1 bod.

Navržená klasifikace:

  • 20 – 18 bodů: 1
  • 17 – 14 bodů: 2
  • 13 – 10 bodů: 3
  • 9 – 5 bodů: 4
  • 4 – 0 bodů: 5

V závěru tématu si vyprávíme o funkci rodiny, o právech a povinnostech jejích jednotlivých členů. Debatujeme o představách žáků o jejich budoucím životě a důležitosti školy pro jejich přípravu. Využijeme učebnici (Od vesmíru k člověku – Fortuna) na straně 64 – 65.

Napsat komentář