Podobnosti

Mnozí lidé jsou si hodně podobní. Zvláště některá dvojčata od sebe těžko rozeznáme. Některé podobnosti můžeme nalézt i v hudbě. Odborně jim říkáme variace. Při komponování variací skladatel vybere výraznou hudební myšlenku, kterou různě obměňuje. Vkládá do ní jiné melodie, mění její rytmus, tempo či barvu.
Výstupy pro žáka:
– interpretuje své prožitky a pocity z hudby
– rozpozná a z notového zápisu vyčte 2/4 a 3/4 takt

Tři slípky

Francouzská lidová píseň je spjata s poslechovou skladbou W. A. Mozarta. Skladatel využil tento nápěv jako téma ke svým Variacím. I z velmi jednoduché písně lze tedy vytvořit opravdovou hudební skladbu. Píseň si nejprve zazpíváme.

slipky

  • zpěv doprovodíme hrou na tělo
  • rozdělíme se na dvě skupiny a píseň zpíváme jako kánon

Poslech – Wolfgang Amadeus Mozart: Variace C dur K. 265

Jako první uslyšíme ve skladbě výrazné téma, které je téměř shodné s písní Tři slípky. V první variaci dochází k obměně původního tématu ve hře pravé ruky klavíristy. Jeho levá ruka hraje melodii, která je až na malé rytmické změny s hlavním tématem skladby téměř totožná. Ve druhé variaci přebírá iniciativu levá ruka hráče. Přestože je tato melodie v nižší poloze, její živé tempo a lehkost na nás působí svěže a živě. Melodie klavíristovy pravé ruky téměř cituje hlavní téma Variací.

Valčíček

valcicek

Pro mnohé tanečníky jsou i krokové variace tanců hudebním oříškem. Vy asi poznáte, že na tuto píseň bychom tančili valčík. Je to třídobý tanec, který vznikl ve Vídni na počátku 19. století.

  • píseň zpíváme
  • ke zpěvu zkusíme taktovat
  • zkusíme valčíkový krok

Napsat komentář