Přírodověda

V přírodovědě ve 4. a 5. ročníku rozvíjíme poznatky, dovednosti a zkušenosti vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Vzdělávací obsah se týká především člověka, přírody, techniky, bezpečí a zdraví. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat je, chránit je a přemýšlet o nich.

Seznamujeme se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé a neživé. Pozorujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Třídíme přírodniny podle znaků, provádíme jednoduché pokusy, určujeme vlastnosti látek, měříme základní veličiny. Seznamujeme se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Poznáváme sami sebe, získáváme poučení o zdraví, nemocech, zdravotní prevenci a odpovědnosti za své zdraví. Poznáváme zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Seznamujeme se s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Učíme se uplatňovat základní hygienické návyky a poskytovat první pomoc. Osvojujeme si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí.

Základní oblasti:

Napsat komentář