Psaní a editace textu

Při práci s textovým editorem Writer využijeme vše, co jsme se již naučili – psaní na klávesnici, kopírování, ukládání dokumentů a jejich otevírání. Ve druhé a třetí vyučovací hodině si to zopakujeme v několika úkolech.
Výstupy pro žáka:
– píše samostatně krátké texty
– v textech opraví chyby, doplní je obrázky
– vytvoří si vlastní složku, umí ji otevřít
– soubory ukládá do své složky

Nejprve se žáky zkontrolujeme, zda má každý na pracovním počítači svou složku (nejlépe pojmenovanou svým jménem). Do ní si žáci stáhnou potřebné soubory. Poté každý žák obdrží pracovní list s úkoly, které má v průběhu vyučovacích hodin splnit. Alespoň zpočátku je vhodné připravené úkoly plnit ve dvojici.

Žáci si spustí nový textový dokument v aplikaci OpenOffice – Writer. V prvním úkolu napíší několik vět s nadpisem, dokument uloží do své složky. Ve druhém úkolu si ze své složky otevřou uložený soubor hudci, doplní chybějící samohlásky a pod text vloží nakreslený obrázek houslí. Soubor uloží pod jiným jménem do své složky. Třetí úkol je obdobný – po otevření souboru medvedi nahradíme písmeno x správnou souhláskou. Nakreslený obrázek medvěda tentokrát vložíme před text písničky. Ve čtvrtém úkolu si otevřeme soubor doplnovacka. V první doplňovačce máme za úkol doplnit jména deseti živočichů a pod doplňovačku vložit namalovaný obrázek jednoho z nich. Do dalších rámečků připravíme podobnou doplňovačku pro své spolužáky, ale tentokrát s názvy rostlin. Spolužáci připravenou doplňovačku vyluští, namalují a vloží k ní obrázek rostliny.

Po splnění každého úkolu ukončujeme aplikaci Writer, abychom si zároveň procvičili její spouštění. Jakmile žák splní všechny čtyři úkoly, otevře ze své složky uložené soubory  sobotahouslemedvedidoplnovacka. Ke každému splněnému úkolu si doplní své jméno a všechny soubory představí spolužákům. Svou nejlepší práci vytiskne a vytištěný list zveřejní na nástěnce. Toto předvedení, vytištění a zveřejnění by mělo následovat na konci první i druhé hodiny, každý ze žáků předvede ostatním spolužákům svou práci. V pracovním listu žáci zhodnotí, jak se jim práce dařila.

Napsat komentář