Historické obrázky

Národní obrozenci na konci 18. a počátku 19. století zpracovávali na obrazech témata z české historie. Jejich díla můžeme využít při hodinách vlastivědy.

Nejprve se vypravíme za dávnými Slovany do Sámovy říše a na Velkou Moravu. Poté se společně začteme a zaposloucháme do některých pověstí, které se týkají počátků našich dějin. K lepšímu přiblížení atmosféry můžeme využít obrazů, vytvořených umělci v 19. století a na počátku 20. století. Dále se vypravíme do přemyslovského knížectví a království. Život v našich zemích byl v těchto dobách velmi rušný a poskytoval kronikářům a později malířům dostatek námětů ke zpracování. Přibližme našim žákům výtvarná díla věnovaná Přemyslovcům.

Později nás historické obrázky zavedou do českých zemí za vlády Lucemburků. Po počátečních hádkách nás čeká doba velkého rozkvětu. Konec vlády Lucemburků ovšem předznamenává husitský rozvrat. Poslední pokračování historických obrázků z českých zemí nás zavede do 15. století, kdy se prohloubilo napětí mezi církevními hodnostáři a ostatními obyvateli. Byla to doba ničení kostelů, klášterů, hradů i měst, doba, která vedla k postupnému pustošení celé země.

Následují fotografie a plakáty, které žákům přiblíží utrpení a národní vzepětí za 1. světové války.

Výstupy pro žáka:
– srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území
– zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
– využívá regionálních mýtů, bájí a pověstí k rozšíření svých vědomostí
– pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných skutečností k pochopení vztahů mezi ději a jevy
– rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti
– objasňuje historické důvody k zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře
– využívá nejrůznějších informací z dostupných zdrojů o kulturních památkách
– seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi
– upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
– rozpozná v jednoduchých případech protiprávní jednání

Jednotlivé tématické celky:

  1. Dávní Slované – historické obrázky
  2. Historické obrázky k pověstem
  3. Historické obrázky z přemyslovského státu
  4. Historické obrázky z lucemburského státu
  5. Historické obrázky z husitských válek
  6. První světová válka – fotografie a plakáty

Napsat komentář