Práce s nástroji

Při práci s textovým dokumentem často používáme tlačítka na panelu nástrojů. Při praktických činnostech se s nimi seznámíme v šesté a sedmé vyučovací hodině. Na počátku hodiny si po spuštění aplikace Writer prohlédneme jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy se seznámíme s tím, k čemu slouží. Dále se zaměříme na vyjmutí a kopírování textu, vložení data a času, kontrolu pravopisu, vložení obrázku, uložení dokumentu a jeho otevření, tisk dokumentu, vyhledání a nahrazování slov.
Výstupy pro žáka:
– textový editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
– text jednoduše zformátuje, doplní fotografií či obrázkem

Spustíme si textový editor Writer a nejprve se seznámíme s panelem nástrojů. Prohlédneme si jednotlivá tlačítka a pomocí místní nápovědy zjistíme, k čemu slouží. Tuto činnost provádíme ve dvojicích. Společně napíšeme dvě věty o naší sobotě a vyzkoušíme funkci jednotlivých tlačítek. Soubor uložíme do složky. Podobně postupujeme u nového souboru neděle. Následuje diskuse se spolužákem, při které si vysvětlujeme funkci tlačítek na panelu nástrojů. Do pracovního listu každý žák zapíše tlačítka, u kterých rozumí či naopak nerozumí jejich funkci – názvy tlačítek barevně rozliší. V tomto okamžiku přerušíme samostatnou práci a spolu se všemi žáky zkontrolujeme správné pochopení funkce nástrojů. Jako opakování je připraven třetí úkol – tlačítka VyjmoutKopírovat. Žáci u pracovních stanic mohou vyzkoušet funkci tlačítek v jednom z nově vytvořených souborů. Pro dvojice žáků je ještě připraven čtvrtý úkol – zkopírování a vložení textu, vložení aktuálního data a času. Doplníme nadpis a podpisy, zkontrolujeme pravopis a nově uložený soubor vytiskneme. Listy vystavíme na nástěnce.

Další úkoly jsou již samostatné pro jednotlivce. Nejprve si do své složky stáhneme potřebné soubory (zahrada, odměna, Karlštejn). Poté se učíme vkládat obrázek k textu, text vhodně rozvrhnout, nezapomenout na žádné důležité informace, kopírovat, vymazat, vyhledávat a nahrazovat slova. A samozřejmě ukládat soubory do složky, najít ve své složce potřebný soubor a otevřít ho v textovém editoru. Vyučující hlídá konce vyučovacích hodin – vždy nám musí zbýt dostatek času na prezentaci prací žáků pro ostatní spolužáky.

Každý žák v závěru tématu do pracovního listu zhodnotí svou práci.

Napsat komentář