Rozmanitost podmínek života – opakování

Na závěr učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi zopakujeme a shrneme získané vědomosti. Opakování věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
– dává věci do souvislosti
– získá informace z různých zdrojů, radí se přitom se spolužáky
– je schopen veřejně vystoupit a obhájit svůj názor
– přispěje k práci v týmu, posoudí a zhodnotí svou práci

Žáci v jednotlivých týmech zpracují postery jednotlivých podnebných oblastí – výtvarně a písemně sem zapracují zjištěné informace o rostlinách a živočiších, o jejich přizpůsobení prostředí, ve kterém žijí. S postery předstoupí žákovské týmy před ostatní spolužáky – předvedou a obhájí svou práci. Na závěr zhodnotí podíl jednotlivých členů na týmové spolupráci. Postery zveřejníme na školní chodbě.

Znalosti živočichů a rostlin v jednotlivých oblastech si můžeme procvičit v didaktické hře. Po vytištění a vystříhání obdrží skupina čtyř žáků sadu kartiček s obrázky živočichů a rostlin a čtyři hrací archy s jednotlivými podnebnými oblastmi. První hráč vybere kartičku s obrázkem, určí jméno zobrazené rostliny či živočicha a přiloží ji na arch do oblasti, ve které organismus žije. Ostatní hráči kontrolují. Je-li správně určeno a přiloženo, připočítá si jeden bod (obdrží počítací dřívko). Žáci v týmu se pravidelně střídají. Vítězí žák, který obdrží nejvíce bodů.

Žáci předloží ke kontrole sešity se zapsanými výsledky testů z jednotlivých podnebných oblastí. Své znalosti v testech si zhodnotí.

Na závěr učiva předložíme žákům opakovací samostatnou práci. Shrnuje a ověřuje znalosti, které žáci měli získat. Je hodnocena známkou.

Napsat komentář